Všeobecné obchodné podmienky

I.
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti SMARTUP accounting s. r. o., so sídlom Roľnícka 187, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 753 045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 118114/B a/alebo Advokátska kancelária Mgr. Natália Drenková, so sídlom Roľnícka 187, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42171415, SAK 5038 (ďalej len „dodávateľ“) a objednávateľa pri objednaní produktu prostredníctvom internetovej stránky smartup.sk a/alebo lacnesro.sk.

 2. VOP sú účinné dňom ich zverejnenia na smartup.sk a/alebo lacnesro.sk.

 3. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

 4. Objednávateľom sa rozumie fyzická, a/alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná produkt prostredníctvom stránky smartup.sk

 5. Elektronickou objednávkou sa rozumie „Objednávací formulár“, zaslaný buď z vnútorného prostredia smartup.sk (a/alebo lacnesro.sk.) a/alebo prostredníctvom odoslania e-mailovej správy dodávateľovi.

 6. ZÁKONNÁ INFORMÁCIA O PODMIENKACH A MOŽNOSTIACH ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV: 

  "Pokiaľ má spotrebiteľ pocit, že boli porušené niektoré jeho spotrebiteľské práva, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov, a to buď cez európsku platformu alebo na príslušných slovenských orgánoch podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov.

  Avšak predtým, než spotrebiteľ pristúpi k tomuto kroku, musí sa najprv obrátiť na dodávateľa so žiadosťou o nápravu. Až po doručení odmietavej odpovede alebo ak do 30 dní odpoveď nebude zaslaná vôbec, môže spotrebiteľ podať návrh na začatie riešenia sporu. Návrh môže spotrebiteľ podať do lehoty 1 roka od zamietnutia vyššie spomínanej žiadosti, pričom pre všetky spory platí, že ich hodnota musí dosahovať aspoň 20 EUR.

  Príslušnými orgánmi na doručovanie a riešenie podnetov sú :

  Ak spotrebiteľ podá návrh na začatie konania, horeuvedené subjekty oznámia dodávateľovi začiatok riešenia sporu a doručia všetky potrebné doklady spolu s výzvou na vyjadrenie sa k predmetným skutočnostiam v lehote minimálne 15 dní. Dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri riešení takéhoto sporu, inak mu hrozí pokuta od Slovenskej obchodnej inšpekcie vo výške od 500 do 10 000 EUR.

  Celé riešenie sporu by malo byť ukončené do 90 dní od začatia. V zložitejších prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o 30 dní, a to aj opakovane. Pokiaľ obe strany prejavia záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, horeuvedené subjekty vypracujú dohodu o vyriešení sporu. Dohoda je potom pre obe strany záväzná.

  Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže požadovať pri iniciácii sporu poplatok maximálne vo výške 5 EUR vrátane DPH. Platforma pre podávanie návrhov je http://ec.europa.eu/odr".

 7. Kontaktné údaje dodávateľa:

SMARTUP accounting s. r. o., Roľnícka 187, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 753 045,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 118114/B 

Advokátska kancelária Mgr. Natália Drenková, so sídlom Roľnícka 187, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42171415, SAK 5038

Tel.: +421 (0)948 383 363 / (pondelok až piatok) medzi 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00/16.00 h

E-mail: info@smartup.sk

II.
Objednávka

 1. „Objednávací formulár“ musí obsahovať pravdivé a úplné vyplnenie údajov. Objednávateľ berie plnú zodpovednosť za obsahovú a gramatickú správnosť údajov, ktoré uvedie do „Objednávacieho formulára“. Objednávateľ je povinný vypĺňať „Objednávací formulár“ gramaticky správne, s diakritikou. Za gramatické nezrovnalosti, obsahové nezrovnalosti a preklepy vo vyplnenom „Objednávacom formulári“ nenesie dodávateľ žiadnu zodpovednosť, a ak ako následok nesprávneho vyplnenia „Objednávacieho formuláru“ vznikne objednávateľovi škoda, túto znáša objednávateľ sám, v plnom rozsahu.

 2. Zmeny jednej položky údajov v „Objednávacom formulári“, po zaslaní „Objednávacieho formuláru“ dodávateľovi, môže objednávateľ realizovať jeden (1) krát bezodplatne, každá ďalšia zmena odoslaných údajov v „Objednávacom formulári“ je spoplatnená sumou 10,- EUR (desať euro)/položka. Jednou položkou v „Objednávacom formulári“ sa rozumie najmä, ale nie výlučne: zmena mena osoby, oprava preklepu v mene osoby, zmena priezviska osoby, oprava preklepu v priezvisku osoby, oprava dátumu narodenia osoby, oprava rodného čísla osoby, zmena sídla, rozšírenie/zúženie o jeden predmet činnosti podnikania obchodnej spoločnosti, a iné.

 3. Zaslaný „Objednávací formulár“ sa považuje za  zmluvu (ďalej iba ako „Zmluva“) a je záväzný. „Zmluvu“ možno stornovať do 60 dní od úhrady proforma faktúry vo výške 50% z ceny objednaného produktu, min. však 60 EUR/objednávka.

III.
Platobné podmienky

 1. Cena produktu je uvedená vždy vedľa vybraného produktu a uhrádza sa formou zálohovej faktúry, v plnej výške. Cena produktu neobsahuje notárske/správne poplatky za overenie pravosti podpisu, ani za overenie pravosti fotokópie listín, ani poplatky za (súdne) preklady cudzojazyčných písomností.

 2. Cena sa vždy uvádza bez dane z pridanej hodnoty, nakoľko dodávateľ nie je platcom DPH.

 3. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny produktov na smartup.sk (lacnesro.sk) s tým, že nové ceny sú účinné dňom ich uverejnenia na webovej adrese, ktorej produktov sa zmena týka. Úprava ceny sa nevzťahuje na služby už objednané.

 4. V prípade, ak sa objaví pri niektorom produkte cena evidentne chybná, napr. cena 0 euro alebo 1 euro, dodávateľ nemá povinnosť dodať službu za chybnú cenu, ale môže objednávateľovi ponúknuť dodanie služby za riadnu cenu. Ak objednávateľ v tomto prípade s riadnou cenou nesúhlasí, môže od zmluvy odstúpiť.

 5. Po dodaní produktu zašle dodávateľ objednávateľovi daňový doklad (faktúru), v ktorom zúčtuje zálohovú platbu objednávateľa.

IV.
Dodacie podmienky

 1. Pri každom produkte je uvedená predpokladaná lehota dodania produktu, ktorá začína plynúť odo dňa „doručenia podkladov dodávateľovi“. „Doručením podkladov dodávateľovi“ sa rozumie doručenie podkladov v požadovanom počte rovnopisov, dodanie požadovaných príloh, listín, potvrdení, ako aj dodanie podkladov v požadovanej forme (napr. forma originál, forma časovej aktuálnosti listiny, forma súdneho prekladu, forma overenia podpisov a pod.).

 2. Dovoľujeme si upozorniť klientov, že lehoty dodania produktu sú orientačné   z dôvodu premenlivosti dodržiavania zákonných lehôt zo strany štátnych inštitúcií.

 3. Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi súčinnosť, potrebnú na dodanie produktu, a to najmä, ale nie výlučne:

  1. denne kontrolovať svoju e-mailovú adresu, uvedenú v elektronickej objednávke;

  2. udržiavať funkčné telefónne číslo, uvedené v elektronickej objednávke a reagovať na telefonáty dodávateľa;

  3. bezodkladne potvrdiť dodávateľovi doručenie jeho e-mailových správ;,

  4. po zaslaní podkladov tieto vytlačiť cez tlačiareň v dodávateľom doporučenom počte rovnopisov a zabezpečiť na svoje náklady ich podpísanie oprávnenými osobami. Na podkladoch, kde je na základe dodávateľovho upozornenia potrebné overiť pravosť podpisov podpisujúcich sa osôb, sa objednávateľ zaväzuje zabezpečiť overenie pravosti podpisov na notárskom úrade alebo obecnom úrade oddelenie matriky, a to na svoje náklady.

  5. najneskôr do dvoch (2) mesiacov odo dňa „doručenia podkladov objednávateľovi“ tieto podklady spolu s prílohami a/alebo  potvrdeniami a/alebo listinami, ktoré si dodávateľ od objednávateľa vyžiadal, doručiť v požadovanom počte rovnopisov a/alebo požadovanej forme na adresu dodávateľa. „Doručením podkladov objednávateľovi“ sa rozumie doručenie podkladov na e-mailovú adresu objednávateľa, uvedenú v „Objednávacom formulári“ a/alebo zaslanú prostredníctvom vnútorného prostredia, alebo na e-mailovú adresu objednávateľa z ktorej komunikuje s dodávateľom. Pokiaľ odberateľ v  lehote dvoch (2) mesiacov odo dňa „doručenia podkladov objednávateľovi“ nedoručí podklady a/alebo prílohy/iné potvrdenia/listiny dodávateľovi, alebo ich doručí ale v nesprávnej forme/počte rovnopisov, a do uplynutia lehoty dvoch mesiacov odo dňa „doručenia podkladov objednávateľovi“ nepožiada dodávateľa o storno objednávky podľa bodu II.3, zaniká mu nárok na poskytnutie služby a „Zmluva“ stráca účinnosť uplynutím posledného dňa tejto dvojmesačnej lehoty. V tomto prípade nemá objednávateľ nárok na vrátenie uhradenej ceny služby.

V.
Ochrana osobných údajov

 1. Dodávateľ uchováva osobné údaje, poskytnuté objednávateľom, výlučne za účelom dodania produktu, spracovania elektronickej objednávky, zúčtovania platieb, uplatnenie svojich zákonných nárokov zo zmluvy, na povinnú archiváciu a na komunikáciu medzi zmluvnými stranami a štátnymi inštitúciami.

 2. Dovoľujeme si upozorniť objednávateľov, že pre dodanie produktov je nevyhnutné spracovávať ich osobné údaje aj v rozsahu rodného čísla a mena-priezviska-rodného priezviska rodičov.

 3. Podmienky spracovania osobných údajov: online, v písomnej forme, vo forme papierových originálov a/alebo fotokópií, vo forme zálohovania a uchovávania dát v elektronickej podobe, scan-ov. Dodávateľ uchováva a spracováva aj všeobecne použiteľný identifikátor (najmä rodné číslo) objednávateľa.

 4. Objednávateľ udeľuje dodávateľovi súhlas na poskytovanie svojich osobných údajov zamestnancom a subdodávateľom dodávateľa, a to v rozsahu údajov, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie účelu objednávky.

 5. Dodávateľ je zo zákona povinný sprístupňovať osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, daňovým úradom a iným štátnym inštitúciám.

 6. Dodávateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi v súlade s ustanoveniami z.č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednaním produktu objednávateľ potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol dodávateľovi dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii dodávateľa, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním štátnym orgánom za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

VI.
Vylúčenie zodpovednosti

 1. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov tejto web stránky.

 2. Dodávateľ neposkytuje právne služby podľa osobitných predpisov. V prípade potreby, odborné služby zabezpečujú advokáti a notári.

 3. Dodávateľ nenesie voči tretej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo smartup.sk/nanohy.sk.

VII.
Autorské práva

 1. Informácie uverejnené na web stránke smartup.sk/nanohy.sk nie je používateľ stránky oprávnený akokoľvek upravovať, kopírovať, verejne rozširovať alebo používať na komerčné účely. Obsah zverejnený na tejto stránke podlieha autorskému právu.

 2. Obsah stránky je autorským dielom podľa Autorského zákona. Majetkové práva k dielu vykonáva SMARTUP accounting s. r. o. Obsah stránky nie je dovolené kopírovať, verejne rozširovať, spracovávať ani prekladať.

VIII.
Záverečné ustanovenia

 1. Pri používaní web stránky smartup.sk/lacnesro.sk sa od objednávateľa očakáva znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

 2. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na smartup.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači objednávateľa zaťažuje objednávateľa.

 3. Dodávateľ upozorňuje, že informácie uvedené na smartup.sk/lacnesro.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 4. Objednávateľ je oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť rozsah produktov na smartup.sk/lacnesro.sk .

 5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou dohody.

 6. Používateľ tejto stránky používaním stránky smartup.sk/a alebo lacnesro.sk a/alebo zaslaním elektronickej objednávky z tejto stránky vyhlasuje, že sa s VOP oboznámil, ich obsahu porozumel, a súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami v celom rozsahu, bez výhrad.

V Bratislave, dňa 01.01.2015
SMARTUP accounting s.r.o. a Advokátska kancelária Mgr. Natália Drenková
prevádzkovateľ www.smartup.sk
Copyright © 2015 Mgr. Natália Drenková, všetky práva vyhradené.

Spokojní klienti
photophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophoto